dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


เตรียมความพร้อมการประเมินรอบที่สี่article

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมิน

หน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนส์ จะจัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อม

ให้กับท่านผู้ประเมินภายนอกในสังกัด ก่อนเข้ารับการอบรมประเมินรอบที่สี่กับ สมศ.

ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร  โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ  500  บาท

ขอให้ท่านสมาชิก แจ้งความประสงค์ได้ที่ อาจารย์อ้อยทิพย์  0897864707

 

ชี้แจ้งวิธีการใช้โปรแกรมคำนวณ O - NET กรณี ประเมินซ้ำarticle

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินภายนอก

    ขอชี้แจงกรณีใช้โปรแกรมคำนวณคะแนน O - NET

    กรณีประเมินซ้ำ  ดังนี้

     1. ป้อนชื่อโรงเรียน และชื่ออำเภอก่อน โดยไม่ต้องมีคำนำหน้า

    เช่น โรงเรียนบ้านบึง อำเภอคลองหลวง

    ให้พิมพ์ว่า "บ้านบึง" และ "คลองหลวง"

    2. โปรแกรมจะดึงผล O-NET ของปี 58 และ 57 มาคำนวณให้โดยอัตโนมัติ

     โดยที่ท่านไม่ต้องป้อนตัวเลขใดๆ

 

แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ที่ 5 กรณีประเมินซ้ำ

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

     สมศ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา

  กรณีประเมินซ้ำ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลการทดสอบ o - net 

     ซึ่งจะมีกำหนดการประเมินซ้ำทั่วประเทศ

   ระหว่างวันที่ 11 กรกฏาคม จนถึง 11 สิงหาคม 59 นี้

   ซึ่งรายละเอียดการพิจารณา ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ที่

               "หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ."

ประกาศผลการทดสอบผู้ประเมินภายนอก สมศ. ล่าสุดarticle

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

      เรียนทุกท่าน สมศ. มีประกาศผลการทดสอบ เพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก

   ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก(เดิม)

  และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก(ใหม่)

   ในหัวข้อ “ข่าวจาก สมศ.”  ส่วนวันเวลาและสถานที่ สมศ. จะประกาศต่อไป     

สมศ. ประกาศรายชื่อและห้องสอบสำหรับผู้ประเมินภายนอก รอบที่สี่article

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

            สมศ. มีประกาศ (2/03/2559) รายชื่อ สถานที่สอบ และห้องสอบ

      สำหรับผู้ประเมินภายนอก (เดิม)  

      ผู้คัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก(ว่าที่) และผู้ประเมินภายนอกตามโครงการวิจัย  

      ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่หัวข้อ "ข่าวสารจาก สมศ."

 

 

แนวทางการทดสอบข้อเขียนผู้ประเมินภายนอก(เดิม) รอบที่สี่article

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินภายนอก

         สมศ. ประกาศแนวทางการทดสอบผู้ประเมินภายนอก(เดิม)

  ๕ ประเด็น ดังนี้

              ๑. การจัดเตรียมข้อมูล

         ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล

         ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล

         ๔. การเขียนบันทึกภาคสนาม

         ๕. การเขียนรายงาน

    ขอให้ท่านศึกษาประเด็นดังกล่าวและโปรดตรวจสอบ

รายชื่อที่เปลี่ยนแปลงใหม่รวมทั้งสนามสอบใหม่อีกครั้ง

ในหัวข้อ "ข่าวสารจาก สมศ." 

การทดสอบข้อเขียนผู้ประเมินภายนอก(เดิม)article

 

แจ้งกำหนดการทดสอบผู้ประเมินภายนอก

   สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและสนามสอบผู้ประเมินภายนอก(เดิม)

ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่หัวข้อ “ข่าวสารจาก สมศ.”   โดยหน่วยฯสรุปข้อมูลไว้ดังนี้

 

 

วันสอบ

ภูมิภาค

สนามสอบ

 

๕ มี.ค.๕๙

 ภาคเหนือ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จ.สงขลา

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาคกลาง

อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

  ซึ่งใน สมศ. จะประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบในวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และกำหนดวันอบรมไว้ดังนี้

 

                                     ภาคเหนือ                                 4 - 6 เม.ย. 59  

                       

 

                       ภาคใต้                                     5 - 7 เม.ย. 59

                       

 

                      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          7 - 8 เม.ย. และ 8 - 9 เม.ย. 59

                     

                      ภาคกลาง                                 18 - 20 เม.ย. 19 - 21 เม.ย. 59 

 

 

 

รายชื่อและกำหนดการทดสอบข้อเขียนผู้ประเมินภายนอกและผู้สมัครโครงการวิจัยarticle

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์(โปรดตรวจสอบรายชื่อใหม่อีกครั้ง)

    สมศ. ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบข้อเขียน

สำหรับคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก(ใหม่)และผู้สมัครโครงการวิจัย    โดยกำหนดทักษะ ๔ ด้าน

   ๑. ความรู้ด้านหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

   ๒. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (พรบ.+กฎกระทรวง)

   ๓. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

   ๔. การปฎิรูปการศึกษา

 ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทมฯ

 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ(ล่าสุด)และศึกษารายละเอียดต่างๆได้

 ในหัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ. 

ประชุมผู้ประเมินแกรนด์ เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพรอบที่สี่article

 ขอเรียนเชิญท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

ร่วมการประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องมุจลินทร์ 1

โรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลงทะเบียนเวลา 7.30 น. เริ่มการประชุม 8.00 น.  แล้วพบกันค่ะ

ประกาศคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอก (ล่าสุด)article

 

ประกาศคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอก

     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

      มีการประกาศคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอก ล่าสุด เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

      และให้สอดคล้องกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงาน สมศ.

      โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้ที่

                           หัวข้อ “ข่าวสารจาก สมศ.”

หน้า 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.