dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


การบริหารจัดการ

 

                

 

               วิสัยทัศน์หน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

           ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ หน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ มุ่งพัฒนาและบริหารจัดการให้เป็น

สถาบันการประเมินที่มีคุณภาพ ใช้หลักการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิต

ผู้ประเมินในสังกัด นำเทคนิคการประเมินและประสบการณ์สากล เชื่อมโยงการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

ตามกรอบและนโยบายของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)        

พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินในสังกัด ให้สามารถประเมินได้ตามสภาพจริง สะท้อนจุดเด่น จุดควรพัฒนา

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาไทย

           พันธกิจ หน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

                  ๑. พัฒนาการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ (RBM) คำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้ประเมินเป็นสำคัญ

                  ๒. พัฒนาเทคนิค วิธีการและเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

         เพื่อสะท้อนผลการประเมินตามสภาพจริง

                  ๓. พัฒนาผู้ประเมินให้มีประสิทธิภาพในการประเมินตามสภาพจริง

                  ๔. พัฒนาองค์กรด้วยการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน

             เป้าหมายหน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

                    ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ หน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

      เป็นหนึ่งในหน่วยประเมินระดับแนวหน้า ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/นวัตกรรม

     เพื่อการบริหารจัดการองค์กร มีสมาชิกผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ

     และได้มาตรฐานตามที่ สมศ.กำหนด ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับและมีความพึงพอใจ

     ในกิจกรรมการประเมินของหน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

                  กลยุทธ์การดำเนินงานหน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

                         ๑.ดำเนินการสรรหาผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณวุฒิ จรรยาบรรณ ทักษะความสามารถ

            และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้าเป็นสมาชิกของหน่วยประเมิน แล้วดำเนินการพัฒนา ให้มีความรู้

           ความเชี่ยวชาญ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การเก็บข้อมูลเชิงลึก และการวิจัยอย่างเป็นระบบ

              ๒.จัดทำเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำวิทยาการความรู้ด้านการประเมินคุณภาพ

    ในต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยประเมินและผู้ประเมินในสังกัดอย่างต่อเนื่อง      

             ๓.จัดทำระบบประกันคุณภาพ ด้วยการวางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติตามแผน

    ตรวจติดตามคุณภาพ/ประเมินคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

             ๔.วิเคราะห์นโยบาย/กลยุทธ์ของสมศ.และใช้ผลการประเมินตนเองรายปีเพื่อกำหนดเป็นทิศทาง

    การดำเนินงานของหน่วยประเมินอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้

    รวมทั้งนำสู่การปฏิบัติอย่าง PDCA ทุกปี

             ๕.จัดโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผู้ประเมินในสังกัดที่เน้นการพัฒนาความรู้

    เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการย้ำทวนมาตรการ

    ด้านจรรยาบรรณผู้ประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมทุกปี

        

                              สัญญาใจจากกรรมการบริหารหน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

                 เราจะเป็นหน่วยประเมินที่ยึดหลักการทำงานอย่างมีคุณภาพ เน้นการบริหารที่โปร่งใส เป็นธรรม

      ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่านผู้ประเมินในสังกัด สนับสนุนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ

      และทักษะด้านการประเมินอย่างต่อเนื่อง  คำนึงถึงความพึงพอใจของท่านผู้ประเมินในสังกัด

      บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ เพื่อนำสิ่งดีๆสู่ท่านผู้ประเมินเสมือนสมาชิกครอบครัวเดียวกัน

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.